PEEGELDAJA
Olen uhke, et mul pole häbi öelda
Olen uhke, et mul pole häbi öelda

Majanduslike huvide deklareerimine internetti

Idee 2007/000400

Pealkiri: Majanduslike huvide deklareerimine internetti

Esitaja: Jaanus Nurmoja

Esitamise kuupäev: 30.10.2007

Idee etapp: Kommenteerimisel

Päevi etapi lõpuni: 10

Sisu/põhjendus:
Teen ettepaneku luua uue riikliku e-teenusena võimalus esitada ametiisiku majanduslike huvide deklaratsioon interneti teel sarnaselt ja osaliselt seotult tuludeklaratsiooniga, sest senine deklareerimise praktika on ajast ja arust.

Idee:
Korruptsioonivastane seadus kirjeldab majanduslike huvide deklaratsiooni sisu ja ka seda, millised andmed kuuluvad avalikustamisele, millised mitte (vt. allpool ja https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12808155 ).

Seega peab deklareerija esitama (enamjaolt) samu andmeid, mis on juba olemas erinevates riiklikes (ja arvatavalt eranditult elektroonilistes) andmekogudes (e-maksuamet, äriregister jne), samuti pankades.

Lisaks sellele peaks riigil olema ülevaade (andmekogu) isikutest, kes on avalikus teenistuses ning kelle majanduslikud huvid kuuluvad deklareerimisele.

Samal ajal toimub majanduslike huvide deklareerimine endiselt nii, nagu oleks meil siiani 1990.-ndad aastad. Kirjeldan lühidalt.

Korruptsioonivastase seaduse järgne deklaratsioonihoidja jagab kätte deklaratsiooni paberblanketid või laeb deklareerija internetist alla pdf formaadis blanketi, et see paberkujul esitada.

Isegi kui deklareerija saab seda arvutis täita, peab ta ikkagi deklaratsioonis nõutavad andmed erinevatest kohtadest kokku otsima.

Isegi juhul, kui tal on eelmise aasta deklaratsioonist koopia alles, peab ta kõik samaks jäänud andmed uuesti ümber kirjutama.

Deklaratsioonide kogumise ja nende avalikustamisele mõeldud osa avalikustamise eest vastutav ametnik peab kogu deklaratsioonides sisalduva info käsitsi ümber kirjutama – juhul, kui see pole just selles asutuses just tema jaoks kuidagi tarkvaraliselt mugavamaks tehtud.

Ka siis, kui deklareerijal juhtub olema võimalus täidetud vorm salvestada (trükkida pdf-iks) ja see elektroonselt digiallkirjaga varustatult esitada, ei toimu ikkagi andmete automaatset ülekandmist sellesse keskkonda, kus toimub osade andmete avalikustamine. Ikka peab ame
tnik veel omakorda käsitööd tegema.

Kui tuludeklaratsiooni esitamisega probleeme reeglina ei ole ja seda on tehniliselt lihtne teha (piisab eeltäidetud vormi andmete ülekontrollimisest ja kinnitamisest), siis pahatihti kipub täiendava ja samu andmeid dubleeriva blanketi täitmine lihtsalt ununema ja see on ilmselt deklaratsiooni esitamise tähtaegadest mittekinnipidamise peapõhjus.

Lahendus oleks majandushuvide deklaratsioonide üleriigilise veebiväljundiga andmekogu loomine, millega kaasneks:

1. alternatiiv.
Võimalus esitada majanduslike huvide deklaratsioon üheaegselt ja ühes vormis tuludeklaratsiooniga. Sama vorm edastaks andmed kahes suunas – tuludekraratsioon MTA-le ja majandushuvide deklaratsioon üleriigilise andmekogu vahendusel deklaratsiooni hoidjale (kohaliku omavalitsuse volikogu jt).

2. alternatiiv.
Võimalus esitada MHD tuludeklaratsiooniga sama keskkonna kaudu, ent eraldi vormis ning vajadusel tuludeklaratsioonist hiljem; samas on vorm ikkagi eeltäidetud tuludeklaratsioonist ja teistest andmekogudest imporditud andmetega.

Mõlemal juhul
– võimalus parandada MHD kaudu teistes andmekogudes olevaid andmeid, kui need mingil põhjusel ei vasta enam tegelikkusele
– deklaratsiooni vormis on selgelt näidatud, millised andmed ei kuulu avalikustamisele
– teistest andmekogudest mitteülekantavate andmetega väljad on täidetud eelmisel aastal deklareeritud andmetega, mida deklareerija saab nende muutumisel muuta.

Avalikustamine.
1) Kõik Eestis avalikustamisele kuuluvad deklaratsiooniandmed on erinevate päringumeetoditega ja ilma vaataja autentimisvajaduseta leitavad üleriigilise andmekogu veebiväljundi vahendusel, näiteks www.eesti.ee või www.riik.ee keskkonnas.
2) iga deklaratsioonihoidja hallatavad andmed on eraldi leitavad deklaratsioonihoidja veebilehe vahendusel kas
a) vastava päringulingi abil, millega avatakse üleriigilise andmekogu veebileht just selle asutuse, omavalitsuse vms. deklaratsiooniandmetega
või
b) veebilehele loodud päringuvormi abil, mis on kopeeritud üleriigiliselt lehelt ning mis teostab ka sealt päringuid, avades ka päringu tulemused üleriigilises lehes
või sellisel teel, et
c) üleriigilises andmekogus on iga deklaratsioonihoidja jaoks loodud kood/skript (üks või mitu alternatiivset), mis võimaldaks avalikustada füüsiliselt üleriigilises kogus asuvad deklaratsioonide andmed deklaratsioonihoidja enda veebikeskkonnas (näiteks omavalitsuse veebilehel) ning teostada seal erinevaid päringuid. ALTERNATIIV: Üleriigiline süsteem genereerib igale soovijale veebilehele paigutamiseks sobiva skripti vastavalt tema soovitud päringule.

Seoselinkide ettepanek.
Kui deklareerija andmete hulgas on teistes riiklikes andmekogudes (või ka nt. omavalitsuse omas) olevaid avalikke andmeid, siis loob süsteem seoselingi nendeni. Näiteks maatüki katastritunnusele või kinnistu numbrile tekib automaatselt link Maa-ameti maainfosüsteemi ning klikates avaneb kaardirakendus koos katastriandmetega.

Täiendav ettepanek

Kuna Korruptsioonivastane seadus käsitleb eraldi ka palgaandmete (vähemalt eelmise aasta omade) avalikustamist ja eelmise aasta palgaandmed on ühtlasi osa MHD-st, siis peaks üleriigiline andmekogu võimaldama ka eraldi palgaandmete päringut samal viisil, nagu MHD andmete puhul. Veel parem, kui sinna kogutaks jooksvaid palgaandmeid, mida vähemalt mõned omavalitsused on samuti avalikustanud.

—————————————————-
Lisa.
VIIDATUD VÄLJAVÕTTED KORRUPTSIOONIVASTASEST SEADUSEST

§ 9. Deklaratsiooni sisu

(1) Deklaratsioon peab sisaldama järgmisi andmeid deklareerijale kuuluva(te):
1) kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse kandmiseni ka ehitised ja nende osad) kohta (otstarve, asukoht, kinnistuspiirkond ja kinnistu number);
2) riiklikku registrisse kantud sõiduki kohta (sõiduki liik, mark ja väljalaske aasta);
3) aktsiate ja muude väärtpaberite (investeerimisfondi osatäht, obligatsioon, vahetusvõlakiri, erastamisväärtpaber, ostu- või müügiõigust või -kohustust tõendav väärtpaber (optsioon) jms) ning osade ja osakute omamise kohta (emitent, liik, kogus, ühe ühiku nimiväärtus, aktsiate, osade ja vahetusvõlakirjade puhul ka iga artikli koguväärtus);
4) võlgade ja käenduslepingute kohta (võlausaldaja ja võlasumma) pankadele ja teistele isikutele, kui võla suurus ületab kuue kuu ametipalga või 50 000 krooni aastas, kui vastaval ametikohal ametipalka ei maksta;
5) muude varaliste kohustuste kohta, kui võla või võimaliku võlanõude (liising, käendusleping, pant, hüpoteek, reaalkoormatis jms) suurus ületab kuue kuu ametipalga või 50 000 krooni aastas, kui vastaval ametikohal ametipalka ei maksta;
6) andmed muude tulude kohta (palk ja lisatasud, kui ametiisikul puudub ametipalk, sealhulgas nõukogudest saadavad hüvitised, intressid, pensionid, muud tasud ja tuluallikad);
7) pangaarvete kohta (pank, arve liik ja nende arv);
8) maksustatava tulu kohta (täidetakse füüsilise isiku eelmise aasta Maksu- ja Tolliameti tuludeklaratsiooni alusel);
9) dividenditulu kohta (täidetakse füüsilise isiku eelmise aasta Maksu- ja Tolliameti tuludeklaratsiooni alusel).

§ 15. Deklaratsiooni andmete avalikustamine

(1) Igaühel on õigus oma deklaratsiooni andmeid avalikustada.

(2) Riigikogu liikme, Vabariigi Presidendi, Vabariigi Valitsuse liikme, Eesti Panga Nõukogu esimehe ja liikme, Eesti Panga presidendi, kaitseväe juhataja ja ülemjuhataja, riigikontrolöri, õiguskantsleri, suursaadiku, riigi peaprokuröri, Riigikohtu esimehe ja liikme, riigisekretäri, ringkonnakohtu esimehe ja liikme, haldus-, linna- ja maakohtu esimehe ja kohtuniku, ministeeriumi kantsleri, abiministri, maavanema ning linna- või vallavolikogu esimehe ja linna- või vallavalitsuse juhi deklaratsiooni andmed avaldatakse Riigi Teataja Lisas.

(3) Kohaliku omavalitsusüksuse volikogu liikme ja linna- või vallavalitsuse liikme deklaratsioonid avalikustatakse linna- või vallavolikogu määratud väljaandes. Muude omavalitsusametnike deklaratsioonide avalikustamise otsustab ja avalikustamise korra määrab kohaliku omavalitsuse volikogu.

(4) Deklaratsiooni andmed esitab avalikustamiseks asutus või ametiisik, kellele deklaratsioon on esitatud, või deklaratsioonihoidjaks määratud komisjon.

(5) Avalikustamisele kuuluv deklaratsioon avaldatakse ilma isikukoodi, aadressi ja lähisugulaste ja -hõimlaste andmeteta ning käesoleva seaduse § 9 lõike 1 punktides 6, 8 ja 9 nimetatud tulu suurust näitamata.

(6) Avalikustamisele mittekuuluvas deklaratsioonis sisalduvat teavet ei avaldata.

Kommentaarid

Kommentaare ei ole

VAATA RIIGIS SENITEHTUT