PEEGELDAJA
Olen uhke, et mul pole häbi öelda
Olen uhke, et mul pole häbi öelda

Vastus ettepanekule majanduslike huvide deklaratsioonide esitamise kohta

Vastas Justiitsministeerium, 04.01.2008 11:06:

Vastuse tekst:

Lugupeetud hr Jaanus Nurmoja

Täname Teid, et olete TOM portaalis juhtinud tähelepanu majanduslike huvide deklareerimisega seotud probleemidele ning lahendustele. Nagu märgite ka oma ettepanekus, on Justiitsministeeriumis ette valmistatud korruptsioonivastase seaduse muutmise eelnõu, mille eesmärgiks on muuta majanduslike huvide deklareerimise süsteem sisulisemaks ning täitmine vähem koormavaks. Eelnõu läbis 2006. a ka kooskõlastusringi ministeeriumides.

Seoses uue korruptsioonivastase strateegia ning avaliku teenistuse kontseptsiooni ettevalmistamisega otsustati, et korruptsioonivastast seadust tuleb muuta terviklikult, arvestades ka uut avaliku teenistuse kontseptsiooni. See tähendab, et korruptsioonivastase seaduse muutmisel tuleb üle vaadata nii huvide konflikti vältimiseks mõeldud töökoha piirangud kui ka majanduslike huvide deklareerimise süsteem. Uue tervikliku korruptsioonivastase seaduse (KVS) eelnõu valmimine on planeeritud 2009. aastaks, mis tähendaks, et uus majanduslike huvide deklareerimise (MHD) süsteem ei jõustuks enne nimetatud tähtaega.

Teie ettepanekud TOM-is on väärtuslikud ning sisuliselt toetavad Justiitsministeeriumis juba planeeritud süsteemi.

1. Seotus tuludeklaratsiooniga.
Pakute välja kaks alternatiivi: MHD esitamine üheaegselt ja ühes vormis tuludeklaratsiooniga; MHD esitamine tuludeklaratsiooniga sama keskkonna kaudu, ent eraldi vormis ning vajadusel tuludeklaratsioonist hiljem. KVS eelnõus on MHD esitamine planeeritud iga-aastaselt ühe kuu jooksul tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäevast arvates (sisuliselt 30.04), et võimaldada ametiisikul veenduda tuludeklaratsioonis esitatavate andmete õigsuses ning need siis ka MHD vormil kinnitada. Kuna andmete ristkasutus ning eeltäidetud deklaratsioon on uue süsteemi üks olulistest põhimõtetest, saab ametiisik MHD jaoks olulisi andmeid tuludeklaratsioonist. Andmebaaside ristkasutuse positiivseks tulemuseks on, nagu Te ka ise märgite, ametiisiku võimalus parandada teistes andmebaasides olevaid vigu ning täiendada MHD-d andmetega, mida andmebaasides ei ole (näiteks asjade kohta, mida isik kasutab). Samuti ei pea isik tegema topelttööd ning sisestama andmeid, mis juba nagunii riiklikes andmebaasides on olemas.

2. Avalikustamine
Teete ettepanekuid, kuidas peaks toimuma MHD avalikustamine. Kuna deklareeritavate andmete hulgas on ka selliseid andmeid, mida ei peaks avalikustama (näiteks vanemate ja laste kohta käivad andmed jms), siis tuleb avalikkuse juurdepääsuõiguse andmisel neid piiranguid arvestada. Küll aga on kõik andmed kätte saadavad MHD kontrollijale. Teie ettepanekud puudutavad peamiselt tehnilisi lahendusi, kuidas oleks kõige mugavam MHD-sid avalikustada ning kaalume neid siis, kui vastavaid veebirakendusi hakatakse ette valmistama.

3. Seoselingid
Seoselinkide ettepanek on seotud andmete ristkasutuse võimalusega ning Teie poolt pakutud lahendus ühtib ka Justiitsministeeriumi arusaamaga andmekogude omavahelise integreerimise vajadusest. See aitaks kaasa ka MHD kasutajamugavusele ning andmete kontrollimisele avalikkuse poolt. Justiitsministeerium analüüsib Teie poolt pakutud ettepanekut, arvestades avalikustamisega seotud probleemide ning inimeste põhiõiguste riive vältimisega.

4. Palgaandmed
Reformierakonna, Isamaa ja Res Publica Liidu ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valitsusliidu programmi aastateks 2007-2011 märgib, et kõigi avaliku sektori töötajate palgad avalikustatakse. Justiitsministeeriumis on koostatud avaliku teenistuse moderniseerimise kontseptsioon 2007, mis võtab arvesse valitsusprogrammis seatud eesmärke. Oleme Teiega nõus, et palgaandmete päringut peaks MHD andmekogu eraldi võimaldama ning avalikustamine peaks olema tehniliselt võimalikult lihtne.

5. Failina trükkimise võimalused
Teie ettepanek teha võimalikuks deklaratsiooni väljatrükkimine on kasutajasõbralikkuse küsimus ning nõustume, et selline võimalus peab olema loodud.

Lugupidamisega

Margus Sarapuu
Kantsler